Bouw tienduizenden woningen geeft Amsterdam nieuw elan

Met de bouw van tienduizenden woningen probeert Amsterdam in de komende twintig jaar aan de grote vraag naar woonruimte in de stad te voldoen. Het project Haven-Stad moet tot 2040 tussen de 18.000 en 40.000 nieuwe woningen opleveren. Dit aantal moet bereikt worden door zowel nieuwbouw als de transformatie van leegstaand vastgoed. In Sloterdijk zijn de eerste stappen voor Haven-Stad al gezet.


Volgens de Amsterdamse wethouder van Grondzaken en Ruimtelijke Ordening, Eric van der Burg, groeit de stad elk jaar met 11.000 inwoners. Deze sterke groei zorgt samen met andere ontwikkelingen voor een grote vraag naar woningen. Zo speelt ook het toerisme een belangrijke rol en zijn verschillende havens en bedrijventerreinen toe aan een nieuwe invulling. Omdat de mogelijkheden tot woningbouw binnen de stad beperkt zijn, wordt nu gekozen om het gebied in het westen van de stad dichter te bebouwen. Hieronder vallen Sloterdijk, het havengebied en de Noordelijke IJoevers.


Haven-Stad: nieuwbouw en transformatie
In de gebieden die onder Haven-Stad vallen, is nog ruimte om een groot aantal woningen te bouwen. Wel is het volgens wethouder Van der Burg onvermijdelijk dat deze gebieden dan ook dichtbebouwd worden, zoals onder andere de Rivierenbuurt en het Amstelkwartier. In het project wordt veel waarde gehecht aan een goede afstemming tussen wonen, werken en recreëren in een fijne omgeving. Om deze reden wordt het werk gefaseerd uitgevoerd en is er veel aandacht om de eigenheid van de diverse gebieden in stand te houden.
Het werk voor Haven-Stad is in Sloterdijk al gestart. De wijk Centrum wordt hier getransformeerd van een zakelijke buurt naar een gemengd woon- en werkgebied. Eenzelfde transformatie staat gepland voor de Minervahaven, waar wonen gerealiseerd zal worden in de sfeer van een wereldhaven. Wegens bestaande afspraken met bedrijven in dit havengebied zal de transformatie hier pas later van start gaan. Amsterdam hoopt met deze veranderingen creatieve ondernemers naar het gebied te trekken die nieuwe impulsen kunnen geven aan de stedelijke bedrijvigheid. Rondom het Groot Westerpark wordt dan juist weer gestreefd om de dynamiek van een groot stadspark te behouden en te combineren met rust en natuur.

Nieuwe opgaven
De grootschalige bouw en transformatie binnen Haven-Stad brengt ook nieuwe opgaven met zich mee. Zo gaat Amsterdam kijken wat de gevolgen van het project zijn voor de infrastructuur en waar nieuwe verbindingen nodig zijn. Nieuwe fietsverbindingen staan al gepland en moeten Sloterdijk beter op het centrum aansluiten. Uitgangspunt van de ontwikkelstrategie rondom dit project is om in te zetten op het openbaar vervoer en de fiets om zo het autogebruik in Amsterdam terug te dringen. Ook voor de ontwikkeling van het Amsterdamse bedrijfsleven blijven uitdagingen bestaan. Om de prijs van bedrijfsruimtes in de stad betaalbaar te houden, wil de gemeente actief bedrijvigheid in en om Haven-Stad stimuleren. Amsterdam zet hierbij in op een banengroei van minstens 12.000 functies.
Op het gebied van duurzaamheid heeft de stad zichzelf opgelegd om energieneutraal te bouwen. Daarom wordt ingezet om de afvalstroom van het project met 50% te reduceren. Naast de bouw van nieuwe woningen worden ook scholen en recreatievoorzieningen aangelegd zodat in Haven-Stad een complete leefomgeving gecreëerd wordt. Amsterdam verwacht dat het project de wijken nieuw elan zal geven en zo op de lange termijn het stedelijke centrum zal uitbreiden. Daarmee worden de druk op de Amsterdamse binnenstad verlicht en tegelijkertijd grote stappen gezet in het toekomstbestendig maken van verschillende wijken.

Onze merken